The Quickening

ההתעצמות היא מה ש איש נצח קורא לשחרור האנרגיה עם עריפת ראשו של איש נצח אחר. היא נראית כסופה חשמלית הבוקעת מצווארו החתוך של איש הנצח שחוסל. ההתעצמות תחפש את איש הנצח הקרוב ביותר ותכוון אליהם. אם יש מספר אנשי נצח קרובים, ההתעצמות תתחלק בין כולם. אם אין אנשי נצח אז ההתעצמות תתפוגג.

טרום אנשי נצח לא נחשבים אנשי נצח כשמדובר בהתעצמויות.

ההרגשה של התעצמות היא כמו לקבל אורגזמה מדהימה באמצע סופת ברקים. התעצמויות חזקות במיוחד יכולות לגרום לאיש הנצח לרחף כמו גם לחפצים אחרים מסביב. הן יכולות לרסק זכוכית, לחרוך עץ ואפילו לצלק בטון. התעצמויות גם יכולות לעלף את איש הנצח שמקבל אותן. התעצמויות חזקות במיוחד, גם לימים שלמים.

ההתעצמות נותנת לאיש הנצח המקבל חלק מנשמתו של איש הנצח הנופל וכל מה שצברו מבחינת נסיון, ידע וכוח. עם נשמתו של איש הנצח הנופל, חלק מהאישיות שלו גם יכול להשפיע על איש הנצח המקבל. אנשי נצח חזקים וזקנים במיוחד יכולים אפילו לשבש את מוחו של איש הנצח המועצם בצורה דרסטית ולפעמים גם קבועה.

התעצמויות, כמו הבאז, אפשר להרגיש ממרחק. אנשי נצח מסוימים אומרים שהם לפעמים אפילו מסוגלים לזהות את עוצמתו, גילו ואולי אפילו מי בדיוק היה איש הנצח שנפל.

The Quickening

Highlanders SabreRunner SabreRunner